همسر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در سال 1358 با منیژه جهانگیری ازدواج می کند.اطلاعاتی درباره منیژه جهانگیری همسر اسحاق جهانگیری در دسترس نیست.

همسر اسحاق جهانگیری کیست؟ بیوگرافی منیژه جهانگیری همسر جهانگیری,همسر اسحاق جهانگیری,منیژه جهانگیری,manije jahangiri,بیوگرافی منیژه جهانگیری,بیوگرافی همسر اسحاق جهانگیری,عکس های همسر اسحاق جانگیری,نام همسر جهانگیری

همسر اسحاق جهانگیری کیست؟ بیوگرافی منیژه جهانگیری همسر جهانگیری